Politica de confidențialitate privind supravegherea video


Operatorul a instalat supravegherea video pentru anumite zone în spații ale proprietăților care fac obiectul drepturilor domiciliare. Lista adreselor pentru proprietățile relevante și a zonelor monitorizate în cadrul acestora poate fi găsită la lista zonelor monitorizate (denumite în continuare „zona(le) monitorizata(e)”).

În cadrul acestei procesari de date, sunt prelucrate datele cu caracter personal ale persoanelor din zona monitorizată. Mai jos veți găsi informații mai detaliate despre această prelucrare a datelor cu caracter personal.


1. OPERATORUL ȘI DATE DE CONTACT

Operatorul responsabil de monitorizarea obiectivelor respective și de prelucrarea asociată a datelor cu caracter personal poate fi găsit la lista zonelor monitorizate (denumit în continuare „Operatorul(ii)"). Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la [Bdul. Lascar Catargiu 47-53, 010665 Bucuresti] sau prin e-mail la dsb@caimmo.com.


2. DOMENIUL DE APLICARE, SCOPUL ȘI TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul colectează următoarele date cu caracter personal prin înregistrare video prin intermediul camerelor video:

  • Date video cu caracter personal ale persoanelor vizate (înfățișare, comportament), locul unde filmarea a fost înregistrată (spațialitate, localizarea camerei video), numar de inmatriculare auto.
  • Dacă nu este exclusiv monitorizare în timp real, perioada înregistrării video (data, ora, începutul/sfârșitul înregistrării video) este, de asemenea, colectată.

Procesarea datelor se efectuează pentru unul dintre scopurile enumerate mai jos. Scopul supravegherii video urmărit prin supravegherea video specifică poate fi găsit la lista zonelor monitorizate:

  • Securitatea obiectivelor:

Supravegherea video este utilizată pentru securizarea clădirilor, garajelor subterane și a altor obiective care pot fi atribuite Operatorului pentru a putea documenta fapte penale sau încălcări ale legii. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul legitim predominant în realizarea acestui scop (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).

  • Controlul accesului:

Dacă supravegherea video se efectuează în zona monitorizată în scopul controlării accesului autorizat în clădiri, proprietăți și zone delimitate de către proprietar sau utilizatorul autorizat, atunci temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul legitim predominant în realizarea acestui scop (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).


3. PERIOADA DE STOCARE

Înregistrările video sunt în general stocate pentru o perioadă maximă de 72 de ore și apoi șterse. Poate fi necesară o stocare mai îndelungată în cazuri individuale dacă înregistrările sunt necesare pentru urmărirea penală a încălcărilor legale, revendicarea, exercitarea sau urmărirea în justiție a cererilor în fața instanțelor sau în scopul protejării sau conservării probelor. Stocarea mai îndelungată se va efectua numai atunci când există o cerință legală în acest sens sau în cazuri temeinic justificate.

În cazul monitorizării în timp real, datele video cu caracter personal nu sunt salvate. Puteți verifica dacă există monitorizare în timp real la lista zonelor monitorizate.


4. EVALUAREA ÎN CAZ DE INCIDENT ȘI DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul unui incident (urmărirea penală a încălcărilor legale, revendicarea, exercitarea sau urmărirea în justiție a cererilor în fața instanțelor sau în scopul protejării sau conservării probelor), înregistrările video realizate în scopul securizării obiectivului vor fi evaluate și următoarele date cu caracter personal vor fi colectate în plus față de datele specificate în secțiunea 2: Identitatea persoanelor vizate, în măsura în care poate fi identificabilă din înregistrarea pentru evaluator și rolul persoanelor vizate (ex: făptuitor, victimă, martor), în măsura în care pot fi identificabile din înregistrare.

În plus, datele cu caracter personal menționate mai sus pot fi transmise următorilor destinatari, în cazul unui incident (urmărirea penală a încălcărilor legale, revendicarea, exercitarea sau urmărirea în justiție a cererilor în fața instanțelor sau pentru protejarea sau conservarea probelor), cu condiția ca acestea să fie proporționale și necesare în acest caz individual:

  • Autorități competente sau instanțe de judecată competente (pentru asigurarea probelor în cauze penale)
  • Instanțe de judecată (pentru asigurarea probelor în cauze civile)
  • Companiile de asigurări (exclusiv pentru soluționarea dosarelor de asigurare)

În măsura în care procesarea datelor este efectuată prin mijloace tehnice de o persoană împuternicită de operator, în numele Operatorului, aceasta este indicată la lista zonelor monitorizate.

În cazul monitorizării în timp real, în general nu există nici o evaluare în cazul unui incident și nici o divulgare a datelor video cu caracter personal către terți. Dacă o societate de pază este utilizată pentru a monitoriza ecranele pentru noi, acest aspect va fi divulgat la lista zonelor monitorizate.


5. CE DREPTURI ÎN MATERIA PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL AVEȚI?

Puteți solicita informații în special cu privire la originea și categoriile de date cu caracter personal prelucrate de noi despre dumneavoastră și despre cazul în discuție, perioada de stocare, destinatarii cărora le sunt sau au fost dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal, scopul și natura acestei prelucrări. La cererea persoanelor ale căror drepturi și libertăți le-au fost încălcate sau din motive temeinic justificate, Președintele ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) poate decide cu privire la aspecte de confidențialitate conform art. 4 alin. 2 din Legea privind Autoritatea pentru Protecția Datelor. 

Dacă prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră, care sunt incorecte sau incomplete, puteți solicita ca acestea să fie rectificate sau completate. De asemenea, puteți să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate ilegal. Vă rugăm să rețineți, totuși, că acest lucru se aplică datelor cu caracter personal prelucrate în mod incorect, incomplet sau ilegal. Dacă nu este clar dacă datele cu caracter personal prelucrate în legătură cu dumneavoastră sunt incorecte, incomplete sau prelucrate ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal până la rezolvarea acestei probleme. Vă rugăm să rețineți că aceste drepturi sunt complementare, ceea ce înseamnă că puteți solicita doar rectificarea sau completarea datelor dvs. sau ștergerea acestora.

Chiar dacă datele cu caracter personal referitoare la persoana dumneavoastră sunt corecte și complete și sunt prelucrate de noi în mod legal, puteți obiecta la prelucrarea acestor date cu caracter personal, în cazuri individuale specifice pe care le-ați justificat.

Dacă aveți întrebări sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la dsb@caimmo.com. Deși ne străduim să protejăm confidențialitatea și integritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal depunând toate eforturile necesare, nu pot fi excluse dezacorduri cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă credeți că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră ilegală, puteți, pe lângă contactarea responsabilului cu protecția datelor, să depuneți o plângere la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în București, B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336.