Indeplinirea angajamentelor contractuale reciproce si controlul accesului


Prelucrarea datelor în vederea executării reciproce a contractului

În ce scop se prelucrează datele dvs. cu caracter personal? 

CA Immo prelucrează datele dvs. cu caracter personal în vederea executării reciproce a contractului, adică pentru derularea tranzacțiilor imobiliare de vânzare și cumpărare, de închiriere imobile, de întreținere clădiri, de evaluare imobile precum și pentru justificarea, executarea și încetarea altor mandate încredințate de dvs. companiei CA Immo, pentru recepția lucrărilor prestate de dvs., dar și pentru facturare, pentru contabilitatea comercială și arhivare precum și pentru procesele de susținere inerente relațiilor comerciale între dvs. și CA Immo, ca de ex. verificarea bonității, repararea prestațiilor sau măsuri de sprijin însoțitoare.

Sursa datelor

Pe lângă datele colectate direct de la dvs., CA Immo prelucrează și date cu caracter personal din alte surse: CA Immo prelucrează date cu caracter personal pe care le primește din surse accesibile public (de ex. Registrul Comerțului, Cartea Funciară, internet), sau birouri de bonitate, agenții imobiliare și birourile lor de administrare a proprietăților. În cadrul realizărilor de proiecte (închirieri cu sau fără dotări, realizarea proiectelor imobiliare, cumpărări și vânzări imobiliare etc.) CA Immo prelucrează și date pe care le primește de la alți clienți și furnizori în cadrul acestor proiecte (de ex. prestatori precum agenți imobiliari, meseriași, avocați etc., care acționează din însărcinarea clienților sau date de la subcontractanți ai furnizorilor CA Immo).

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal?

Dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopurile menționate anterior este obligatoriu necesară pentru executarea contractului, atunci executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b RGPD) justifică temeiul juridic pentru prelucrare. Dacă datele dvs. sunt prelucrate într-o măsură mai mare decât cea necesară pentru executarea contractului și nu există un consimțământ particular (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD ), dacă este cazul, obligațiile juridice existente (art. 6 alin. 1 lit. c RGPD ) sau interesul legitim al CA Immo (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD) privind aceste prelucrări de date pot constitui temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. Un astfel de interes legitim există îndeosebi la elaborarea statisticilor privind rulajul, în cazul reclamei directe, la structurarea eficientă a proceselor comerciale ale CA Immo și la întreținerea datelor de contact ale clienților.  

Cui transmite CA Immo datele dvs. cu caracter personal?

Grupul CA Immo este organizat sub forma unei organizații matriceale cu unități centrale în Austria și Germania. În cadrul grupului CA Immo primesc date de la clienți și furnizori acele departamente, respectiv acei angajați, care au nevoie de acestea în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale și legale precum și în scopul intereselor legitime (obligația de supraveghere, structurile de raportare, întreținerea rețelei). 

Pe lângă aceasta, CA Immo are pentru filialele ei contracte de gestiune în cadrul cărora datele cu caracter personal ale clienților și furnizorilor societăților deținătoare de imobile pot fi transmise mai departe la societățile de management respective. 

În plus, CA Immo întreține pentru filialele ei o bază cu date de contact, în cadrul căreia datele cu caractere personal ale clienților și furnizorilor filialelor pot fi transmise mai departe la societățile de management respective.

În cele din urmă poate fi necesar ca în cadrul relației comerciale cu dvs. CA Immo să trebuiască să transmită mai departe datele dvs. unor parteneri contractuali sau unor prestatori.

O listă cu categoriile de destinatari și cu informații pentru eventualele transferuri de date în state terțe găsiți aici. Acestea se pot afla în interiorul sau în afara Europei, totuși în cazul transmiterii datelor dvs. în afara Europei, CA Immo se asigură că standardele europene de protecție a datelor sunt întotdeauna respectate.

Cât timp păstrează CA Immo datele dvs. cu caracter personal?

În principiu CA Immo păstrează datele dvs. pentru perioada executării contractului. Pe lângă aceasta, CA Immo este supusă mai multor obligații de păstrare, conform cărora CA Immo trebuie să păstreze datele cu privire la persoana dvs. și la raportul contractual și după încetarea contractului, cum este eventual în cazul termenelor de păstrare impuse de legislația privind societățile comerciale, și CA Immo păstrează datele dvs. atâta timp cât este posibilă acțiunea în justiție pentru pretenții decurgând din raportul comercial avut cu dvs.

Controale de acces în spațiile aparținând CA Immo, în clădirile existente și pe șantierele companiei.

În ce scop se prelucrează datele dvs. cu caracter personal? 

CA Immo prelucrează date cu caracter personal (de ex. nume, dată, persoana/firma vizitată) în cadrul controalelor de acces în spațiile aparținând CA Immo în scopul securității clădirilor și al protecției angajaților și a secretelor comerciale. De asemenea CA Immo prelucrează date cu caracter personal (de ex. nume, serie document de legitimare, compania, data și ora, fotografie pentru verificarea identității, înregistrări video) în cadrul controalelor de acces la șantierele existente pentru realizarea proiectelor imobiliare ale CA Immo în vederea securității clădirilor, a supravegherii șantierelor și pentru respectarea legii privind forța de muncă străină.

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal?

Dacă nu există niciun consimțământ particular (art. 6 alin.1 lit. a RGPD), atunci, dacă este cazul, obligațiile juridice existente (art. 6 alin.1 lit. c RGPD ) sau interesul legitim al CA Immo (art. 6 alin.1 lit. f RGPD) cu privire la aceste prelucrări de date pot constitui temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. Un astfel de interes legitim există îndeosebi în ce privește securitatea clădirilor și supravegherea și controlul accesului în obiectivele existente și pe șantierele CA Immo.

Cui transmite CA Immo datele dvs. cu caracter personal?

Schimbul de date în cadrul concernului are loc doar în măsura necesară pentru ca societățile de management și departamentul tehnic să poată rezolva administrarea operativă, precum și în baza sistemului informatic centralizat și în contextul auditului. Dacă este cazul datele sunt transmise mai departe prestatorilor externi ca de ex. administratori obiective/clădiri, furnizori de servicii de IT/ de securitate video, instituții de asigurare, logisticieni șantiere/antreprenori generali (în funcție de structurarea desfășurării construcției), autorități, reprezentanți juridici & notari și instanțe.

Cât timp păstrează CA Immo datele dvs. cu caracter personal?

Dacă CA Immo nu este supusă altor obligații legale de păstrare, atunci în cazul supravegherilor de șantier CA Immo păstrează datele dvs. până la 12 luni după terminarea construcției, în cazul controalelor de acces 12 luni. Materialele video se păstrează max. 72 de ore. Aceste termen se poate prelungi în cazul acțiunii în justiție. 

Ce drepturi aveți legat de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679) vă recunoaște în calitate de persoană vizată anumite drepturi, cu privire la care vă informăm în cele ce urmează. Vă rugăm să luați în considerare că acestea se completează reciproc, astfel încât dvs. puteți să obțineți fie doar rectificarea, respectiv completarea datelor dvs. fie ștergerea acestora.

Retragerea consimțământului

În cazul în care CA Immo stochează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal în temeiul consimțământului (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD), aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul. Totuși prin aceasta nu se aduce atingere legalității prelucrării efectuate până la data retragerii consimțământului.

Dreptul la acces

Puteți să obțineți acces la informații privind sursa, categoriile, perioada stocării, destinatarii, scopul și modalitatea de prelucrare a datelor privind persoana dvs. de către CA Immo.

Dreptul la rectificare și ștergere

În cazul în care CA Immo prelucrează date cu caracter personal care sunt incorecte sau incomplete, puteți să obțineți rectificarea sau completarea acestora. De asemenea puteți obține ștergerea datelor prelucrate ilegal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazul în care nu este clar dacă datele dvs. cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete sau sunt prelucrate ilegal, atunci puteți obține restricționarea prelucrării datelor dvs. până la clarificarea definitivă a acestei chestiuni.  

Dreptul la opoziție

Chiar dacă datele privind persoana dvs. sunt corecte și complete și sunt prelucrate legal de către CA Immo, puteți să vă opuneți prelucrării acestor date.  Puteți face însă acest lucru doar în situații speciale, care trebuie justificate de către dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți primi datele dvs. cu caracter personal prelucrate de către CA Immo, date pe care CA Immo le-a primit chiar de la dvs., într-un format stabilit de CA Immo și care poate fi citit automat sau puteți însărcina CA Immo cu transmiterea directă a acestor date către un terț ales de dvs., dacă acest destinatar face posibilă pentru CA Immo transmiterea din punct de vedere tehnic și, din partea CA Immo sau a unor terțe persoane, nu i se opune portabilității datelor nicio sarcină nerezonabilă și nici obligații de confidențialitate legale sau de altă natură sau considerații privind confidențialitatea.   

Dreptul de a depune o plângere

În final aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea de protecție a datelor, dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. încalcă Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679).

Cui vă puteți adresa pentru constatarea drepturilor dvs. de persoană vizată?

Pentru constatarea drepturilor dvs. menționate anterior vă rugăm să vă adresați în scris (prin scrisoare către filiala CA Immo în funcţie de alegerea dumneavoastră [aici] sau prin e-mail) către CA Immo Echipa de coordonare a protecției datelor (dsb@caimmo.com)

Chiar dacă CA Immo depune în permanență eforturi pentru protecția și integritatea datelor dvs., nu se pot exclude divergențele. Dacă sunteți de părere că CA Immo folosește datele dvs. într-un mod neadmis, puteți să vă adresați echipei de coordonare a protecției datelor din cadrul CA Immo (dsb@caimmo.com). Pe lângă aceasta aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea de protecție a datelor.