Datawarehouse


În ce scop se prelucrează datele dvs. cu caracter personal?

CA Immo stochează, prelucrează și transmite datele chiriașilor și furnizorilor precum și datele referenților interni ai CA Immos din cadrul Datawarehouse pentru raportare unitară la nivelul grupului.

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal?

Prelucrarea se face în temeiul interesului legitim al CA Immo conform articolului 6 alineat 1 lit. f din RGPD. Interesul legitim al CA Immo constă în realizarea de evaluări ale portofoliului la nivel de intragrup. Datele chiriașilor sunt transmise de către CA Immo doar sub formă de pseudonim.

Cui transmite CA Immo datele dvs. cu caracter personal?

Schimbul de date în cadrul concernului are loc doar în măsura necesară pentru ca societățile de management să poată efectua administrarea operativă. Dintre destinatarii interni fac parte consiliul de supraveghere, comitetul de conducere al concernului, departamentele de specialitate pentru finanțările pieței de capital, evaluare, capital & investiții, management și controlling. Pe lângă aceasta datele sunt transmise în baza sistemului informatic centralizat și în contextul revizuirii. Datele se transmit la un prestator IT extern, la auditori, parteneri Joint-Venture și la asociații ale proprietarilor  de locuințe  [germ. WEG  Gemeinschaften]. Pentru a garanta siguranța datelor CA Immo a încheiat cu prestatorul extern de servicii IT un contract de operator. Datele chiriașilor sunt transmise de către CA Immo doar sub formă de pseudonim.

Cât timp păstrează CA Immo datele dvs. cu caracter personal?

CA Immo păstrează datele la Datawarehouse timp de 10 ani.

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679) vă recunoaște în calitate de persoană vizată anumite drepturi, cu privire la care vă informăm în cele ce urmează. Vă rugăm să luați în considerare că acestea se completează reciproc, astfel încât dvs. puteți să obțineți fie doar rectificarea, respectiv completarea datelor dvs. fie ștergerea acestora.

Retrag erea consimțământului

În cazul în care CA Immo stochează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal în temeiul consimțământului (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD), aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul. Totuși prin aceasta nu se aduce atingere legalității prelucrării efectuate până la data retragerii consimțământului.

Dreptul la acces

Puteți să obțineți acces la informații privind sursa, categoriile, perioada stocării, destinatarii, scopul și modalitatea de prelucrare a datelor privind persoana dvs. de către CA IMMO.

Dreptul la rectif icare și șterg ere

În cazul în care CA IMMO prelucrează date cu caracter personal care sunt incorecte sau incomplete, puteți obține rectificarea sau completarea acestora. De asemenea puteți să obțineți ștergerea datelor prelucrate ilegal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazul în care nu este clar dacă datele dvs. cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete sau sunt prelucrate ilegal, atunci puteți obține restricționarea prelucrării datelor dvs. până la clarificarea definitivă a acestei chestiuni.

Dreptul la opoziție

Chiar dacă datele privind persoana dvs. sunt corecte și complete și sunt prelucrate legal de către CA IMMO, puteți să vă opuneți prelucrării acestor date. Puteți face însă acest lucru doar în situații speciale, care trebuie justificate de către dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți primi datele dvs. cu caracter personal prelucrate de către CA IMMO, date pe care CA IMMO le-a primit chiar de la dvs., într-un format stabilit de CA IMMO și care poate fi citit automat sau puteți însărcina CA IMMO cu transmiterea directă a acestor date către un terț ales de dvs., dacă acest destinatar face posibilă pentru CA IMMO transmiterea din punct de vedere tehnic și, din partea CA IMMO sau a unor terțe persoane nu i se opune portabilității datelor nicio sarcină nerezonabilă și nici obligații de confidențialitate legale sau de altă natură sau considerații privind confidențialitatea.

Dreptul de a depune o plângere

În final aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea de protecție a datelor, dacă sunteți de părere că prelucrarea  datelor cu caracter personal referitoare  la  dvs. încalcă Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679).

Cui vă puteți adresa pentru constatarea drepturilor dvs. de persoană vizată?

Pentru constatarea drepturilor dvs. menționate anterior vă rugăm să vă adresați în scris (prin scrisoare către filiala CA Immo în funcţie de alegerea dumneavoastră [aici] sau prin e-mail) către CA Immo Echipa de coordonare a protecției datelor (dsb@caimmo.com)

Cum puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul CA Immo?

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat după cum urmează: dsb@caimmo.com